ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Једна свеобухватна дефиниција одрживог развоја гласи: „одрживи развој представља интегрисани економски, технолошки, социјални и културни развој, усклађен са потребама заштите и унапређења животне средине, који омогућава садашњим и будућим генерацијама задовољавање њихових потреба и побољшање квалитета живота

Савремени свет је већ увелико суочен са потребом глобалне, заједничке одговорности за развој у складу са потребама људи и природе и схватањем да се планета Земља мора очувати како за садашњу, тако и за будуће генерације људи на прихватљив начин. Постоје јаки морални разлози да данашња генерација остави потомству у наслеђе ништа мање шанси за развој, но што их она има сада.

Одрживи развој је “развој који излази у сусрет потребама садашњице, а да не угрожава способност будућих генерација да задовоље сопствене потребе“.

Концепт одрживог развоја представља нову стратегију и филозофију друштвеног развоја.

Стратегија одрживог развоја града Крагујевца

Стратегија одрживог развоја је општи стратешки план развоја града који даје смернице и подстицаје за будући развој.

Процес израде Стратегије одрживог развоја града Крагујевца је започео у децембру 2009. године Скупштинском одлуком о приступању изради Стратегије. У периоду јануар-април 2010.године на територији Града спроведена су различита  истраживања како би се прикупили подаци који су релевантни за Стратегију, а на основу којих је дефинисано седам развојних приоритета за град

Развојни приоритети:

 1. Унапређење инфраструктуре
  2. Развој економије и предузетништва
  3. Заштита животне средине
  4. Рурални развој
  5. Унапређење система здравствене и социјалне заштите
  6. Унапређење система образовања и културе
  7. Развој спорта и туризма

Актуелна Стратегија обухвата период 2013-2018. године.

ЛЕАП

У жељи да се проблеми животне средине сагледају и на основу тога направи квалитетан план за њихово решавање, започели смо израду ЛЕАП – Локалног еколошког акционог плана града Крагујевца одлуком Скупштине града Крагујевца крајем септембра 2009. године.

Шта је ЛЕАП – Локални Еколошки Акциони План?

ЛЕАП је план активности у области животне средине на локалном нивоу. Он је у исто време и процес и документ који прецизно дефинише приоритете у области заштите животне средине и план активности за њихову реализацију. ЛЕАП је документ који обухвата постојеће стање животне средине, укључујући га у званичне поступке планирања.

Циљеви израде ЛЕАП-а града Крагујевца су да:

 • Идентификује, процени и рангира проблеме у области животне средине на територији града Крагујевца базиране на ризицима везаним за здравље, животну средину и укупан квалитет живота;
 • Направи план активности у области заштите животне средине на територији града Крагујевца;
 • Промовише јавну свест и одговорност за заштиту животне средине и повећа јавну подршку инвестицијама у тој области;
 • Успостави власништво локалне заједнице над процесом припреме и имплементације ЛЕАП-а;
 • Укључи најширу јавност у процес планирања и израде документа;
 • Створи одговарајући документ у циљу приступа финансијским средствима намењеним за заштиту животне средине из регионалних, републичких и међународних извора;
 • Подржи изградњу капацитета и мотивише локално становништво да се ефикасно и одрживо односе према проблемима из области животне средине, како би били укључени у овај ЛЕАП документ.

Процес израде ЛЕАП-а града Крагујевца

Процес се може поделити на више фаза које су међусобно повезане: планирање и отпочињање пројекта, израда визије заједнице, процена стања животне средине, одређивање приоритетних области, израда акционих планова и одређивање приоритета, имплементација планова и надзор (мониторинг).
ЛЕАП подразумева активно учешће јавности током целог процеса израде и имплементације.

Вашим активним учешћем и сарадњом у оквиру ЛЕАП-а показаћемо колико смо способни да помогнемо сами себи и јединствени у решавању заједничких проблема који су стварани деценијама.

 

_______________________________________________
Подели:

Одрживи развој

Updated on 2018-02-06T15:15:07+00:00, by Славољуб Радојевић.