ODRŽIVI RAZVOJ

Jedna sveobuhvatna definicija održivog razvoja glasi: „održivi razvoj predstavlja integrisani ekonomski, tehnološki, socijalni i kulturni razvoj, usklađen sa potrebama zaštite i unapređenja životne sredine, koji omogućava sadašnjim i budućim generacijama zadovoljavanje njihovih potreba i poboljšanje kvaliteta života

Savremeni svet je već uveliko suočen sa potrebom globalne, zajedničke odgovornosti za razvoj u skladu sa potrebama ljudi i prirode i shvatanjem da se planeta Zemlja mora očuvati kako za sadašnju, tako i za buduće generacije ljudi na prihvatljiv način. Postoje jaki moralni razlozi da današnja generacija ostavi potomstvu u nasleđe ništa manje šansi za razvoj, no što ih ona ima sada.

Održivi razvoj je “razvoj koji izlazi u susret potrebama sadašnjice, a da ne ugrožava sposobnost budućih generacija da zadovolje sopstvene potrebe“.

Koncept održivog razvoja predstavlja novu strategiju i filozofiju društvenog razvoja.

Strategija održivog razvoja grada Kragujevca

Strategija održivog razvoja je opšti strateški plan razvoja grada koji daje smernice i podsticaje za budući razvoj.

Proces izrade Strategije održivog razvoja grada Kragujevca je započeo u decembru 2009. godine Skupštinskom odlukom o pristupanju izradi Strategije. U periodu januar-april 2010.godine na teritoriji Grada sprovedena su različita  istraživanja kako bi se prikupili podaci koji su relevantni za Strategiju, a na osnovu kojih je definisano sedam razvojnih prioriteta za grad

Razvojni prioriteti:

 1. Unapređenje infrastrukture
  2. Razvoj ekonomije i preduzetništva
  3. Zaštita životne sredine
  4. Ruralni razvoj
  5. Unapređenje sistema zdravstvene i socijalne zaštite
  6. Unapređenje sistema obrazovanja i kulture
  7. Razvoj sporta i turizma

Aktuelna Strategija obuhvata period 2013-2018. godine.

LEAP

U želji da se problemi životne sredine sagledaju i na osnovu toga napravi kvalitetan plan za njihovo rešavanje, započeli smo izradu LEAP – Lokalnog ekološkog akcionog plana grada Kragujevca odlukom Skupštine grada Kragujevca krajem septembra 2009. godine.

Šta je LEAP – Lokalni Ekološki Akcioni Plan?

LEAP je plan aktivnosti u oblasti životne sredine na lokalnom nivou. On je u isto vreme i proces i dokument koji precizno definiše prioritete u oblasti zaštite životne sredine i plan aktivnosti za njihovu realizaciju. LEAP je dokument koji obuhvata postojeće stanje životne sredine, uključujući ga u zvanične postupke planiranja.

Ciljevi izrade LEAP-a grada Kragujevca su da:

 • Identifikuje, proceni i rangira probleme u oblasti životne sredine na teritoriji grada Kragujevca bazirane na rizicima vezanim za zdravlje, životnu sredinu i ukupan kvalitet života;
 • Napravi plan aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Kragujevca;
 • Promoviše javnu svest i odgovornost za zaštitu životne sredine i poveća javnu podršku investicijama u toj oblasti;
 • Uspostavi vlasništvo lokalne zajednice nad procesom pripreme i implementacije LEAP-a;
 • Uključi najširu javnost u proces planiranja i izrade dokumenta;
 • Stvori odgovarajući dokument u cilju pristupa finansijskim sredstvima namenjenim za zaštitu životne sredine iz regionalnih, republičkih i međunarodnih izvora;
 • Podrži izgradnju kapaciteta i motiviše lokalno stanovništvo da se efikasno i održivo odnose prema problemima iz oblasti životne sredine, kako bi bili uključeni u ovaj LEAP dokument.

Proces izrade LEAP-a grada Kragujevca

Proces se može podeliti na više faza koje su međusobno povezane: planiranje i otpočinjanje projekta, izrada vizije zajednice, procena stanja životne sredine, određivanje prioritetnih oblasti, izrada akcionih planova i određivanje prioriteta, implementacija planova i nadzor (monitoring).
LEAP podrazumeva aktivno učešće javnosti tokom celog procesa izrade i implementacije.

Vašim aktivnim učešćem i saradnjom u okviru LEAP-a pokazaćemo koliko smo sposobni da pomognemo sami sebi i jedinstveni u rešavanju zajedničkih problema koji su stvarani decenijama.

 

_______________________________________________
Podeli:

Održivi razvoj

Updated on 2018-02-06T15:15:07+00:00, by Slavoljub Radojević.