ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА, ОДРЖИВИ И РАВНОМЕРНИ РАЗВОЈ

Овим правилником уређује се поступак унутрашњег узбуњивања код послодавца  Градске Управе за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој у складу са одредбама Закона и Правилника.

1) „Узбуњивање“ је откривање информације која садржи податке о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради спречавања штете великих размера. Информација може да садржи потпис узбуњивача и податке о узбуњивачу. Послодавац и овлашћени орган дужни су да поступају и по анонимним обавештењима у вези са информацијом, у оквиру својих овлашћења.

2) „Узбуњивач“ је физичко лице које изврши узбуњивање у вези са својим радним ангажовањем, поступком запошљавања, коришћењем услуга државних и других органа, носилаца јавних овлашћења или јавних служби, пословном сарадњом и правом власништва на привредном друштву;

3) „Унутрашње узбуњивање“ је откривање информације послодавцу.

icpdf  Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у градској управи за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој

Решење о одређивању овлашћеног лица за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем

1. Овлашћује се  Зорица Савковић, дипломирани правник, запосленa у Градској управи за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој, за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у Градској управи за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој  (у даљем тексту: Овлашћено лице).

2. Овлашћено лице у поступцима унутрашњег узбуњивања ће поступати у складу са одредбама Закона, подзаконских аката који ближе уређују ову материју и Правилником о поступку унутрашњег узбуњивања у Градској управи за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој.

3. Решење о одређивању овлашћеног лица за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем објавити на огласној табли органа Града.

icpdf  Решење о одређивању овлашћеног лица за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем

_______________________________________________
Подели:

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Updated on 2015-12-10T10:18:15+00:00, by Славољуб Радојевић.